Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BEAR WOOD

 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
  Alle offertes van, bestellingen bij, overeenkomsten met en leveringen en/of plaatsingen door BEAR WOOD
  BVBA, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Grote Kouterbaan 3, ingeschreven in het RPR
  Gent, afd. Dendermonde met KBO-nr. 0700.651.883 ([email protected] – 052 52 30 59 –
  www.bearwood.be), hierna genoemd “Bear Wood”, worden t.a.v. de wederpartij, hierna genoemd “de
  klant”, uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.
  Een afwijking van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere
  bepalingen, die onverkort van toepassing blijven.
  Een afwijking van deze algemene voorwaarden geldt slechts voor één bestelling/opdracht.
  Deze algemene voorwaarden primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
  De niet-tegenstelbaarheid en/of nietigheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van deze algemene
  voorwaarden heeft geen enkel gevolg voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige (delen van)
  bepalingen. Elke bepaling die geen uitwerking zou hebben, wordt vervangen door een geldige bepaling die
  zo nauw mogelijk aansluit bij de vermoedelijke wil van de partijen.
 2. Offerte, overeenkomst en prijzen
  De offertes van Bear Wood zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de datum vermeld op de offerte.
  De klant verstrekt, zowel bij aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, stipt alle informatie
  die vereist is voor de optimale uitvoering van de overeenkomst, alsook de benodigde maten. De door Bear
  Wood opgegeven prijs wordt gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens en is aldus slechts een
  inschatting op basis van de voorhanden zijnde gegevens of op basis van vermoedelijke hoeveelheden.
  Alle bestellingen/opdrachten worden aangenomen onder voorbehoud van voldoende stock en
  fabricatiemogelijkheden bij de leveranciers van Bear Wood.
  Alle leveringen van werken en/of producten die niet expliciet werden voorzien in de offerte en/of
  overeenkomst, worden geacht meerwerken en/of bijbestellingen te zijn op vraag van de klant en worden
  als dusdanig aangerekend aan de klant. Behoudens indien de klant binnen de 72 uur na de uitvoering en/of
  levering schriftelijk protest uit, worden werken en/of producten die niet in de overeenkomst worden vermeld,
  onweerlegbaar geacht meerwerken en/of bijbestellingen te zijn.
  Kortingen gelden slechts voor één bestelling/opdracht.
  Alle prijzen zijn exclusief btw en in euro uitgedrukt, zonder verpakkings- en verzendingskosten.
  Alle huidige en toekomstige belastingen en andere kosten, heffingen en/of lasten, van welke aard ook,
  bijvoorbeeld btw, zijn ten laste van de klant.
  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bear Wood niet.
  Tevens mag Bear Wood een voorschot van 30 % op de totaalprijs van elke bestelling/opdracht vragen.
  Vooraleer dit voorschot is betaald kan de klant geen aanspraak maken op leveringen door of prestaties van
  Bear Wood.
  De klant kan geen rechten putten uit door Bear Wood gebruikte afbeeldingen; deze worden slechts
  bijgevoegd ter illustratie.
  De overeengekomen prijs omvat enkel de waarde van de goederen, met uitsluiting van transport, plaatsing,
  technische ondersteuning en eventuele andere kosten.
 3. Levering, uitvoering en termijnen
  Opgegeven data en leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven en de overschrijding
  ervan kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling lastens
  Bear Wood, noch geven zij de klant het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Bear Wood
  spant zich evenwel in om de opgegeven data en leveringstermijnen te respecteren. Indien Bear Wood niet
  voldaan heeft aan haar verplichting om de goederen op het met de consument overeengekomen tijdstip te
  leveren, verzoekt de consument hem, per aangetekend schrijven, de levering te verrichten binnen een
  aanvullende termijn van minstens 30 dagen, tenzij een langere termijn gezien de omstandigheden passend
  is.
  Alle leveringen worden geacht te gebeuren in de magazijnen van Bear Wood en het risico van de zaak
  gaat over op het moment dat de goederen de magazijnen van Bear Wood verlaten. Verzending van de
  goederen gebeurt altijd op risico en kosten van de klant.
  De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat op het
  overeengekomen tijdstip. Bij gebreke daaraan zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die
  voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande
  ingebrekestelling.

2
Bear Wood mag gedeeltelijke leveringen verrichten en/of haar levering en prestaties in diverse schijven
aanrekenen. De klant is gehouden deze gedeeltelijke leveringen te aanvaarden en te betalen alvorens Bear
Wood tot een bijkomende levering of prestatie dient over te gaan.
Bear Wood heeft het recht om de opdracht, dan wel een deel ervan, naar eigen goeddunken te laten
uitvoeren door een derde.
De werf dient door de klant gratis te worden voorzien van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een
zorgvuldige stockage van de op de werf geleverde goederen, materialen en benodigdheden en voor de
beveiliging en verzekering daarvan.
Indien door overmacht en/of vreemde oorzaak, al dan niet voorzienbaar op datum van het afsluiten van de
overeenkomst, de uitvoering van de verbintenis van Bear Wood onmogelijk wordt dan wel aanzienlijk
verzwaard wordt, kan Bear Wood onder geen enkel beding tot uitvoering gehouden worden noch
aansprakelijk gesteld worden. Ingeval van overmacht en/of vreemde oorzaak hebben partijen het recht om
een einde te maken aan de overeenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te kunnen zijn.
Overmacht heeft alleen gevolgen voor de toekomst. Aan Bear Wood betaalde of door Bear Wood
aangerekende voorschotten worden geacht definitief verworven te zijn als forfait voor de uitvoering en/of
levering tot dan, onverminderd het recht van Bear Wood het meer geleverde en/of uitgevoerde aan te

rekenen indien dit hoger zou zijn. Onder overmacht en/of vreemde oorzaak wordt bijvoorbeeld (niet-
limitatief) verstaan: staking, lock-out, oproer, terreur, epidemie, ziekte, brand, overstroming,

overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier,
faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van machines,
weersomstandigheden, enz.

 1. Aansprakelijkheid van Bear Wood
  Bear Wood kan op geen enkele wijze worden aangesproken voor schade of gevolgschade in hoofde van
  de klant indien dit een gevolg is van of mede veroorzaakt wordt door de klant zelf, zoals (niet limitatief):
  onjuiste of onvolledige informatie, vertraging ingevolge handelen of nalaten van de klant, miskenning van
  de schadebeperkingsplicht, het zelf (laten) uitvoeren van werken aan het geleverde en/of geplaatste, een
  structureel gebrek, de ouderdom en/of een gebrek aan onderhoud van het goed waarop of waarin de
  goederen dienen te worden geïnstalleerd, enz. De klant is gehouden Bear Wood te vergoeden voor de
  schade die deze als gevolg van de toestand van het goed zou lijden en haar te vrijwaren t.a.v. derden.
  De klant verbindt er zich toe schade aan derden die gebeurlijk tijdens de uitvoering van de overeenkomst
  zou ontstaan, te laten verzekeren en hierbij een afstand van verhaal te voorzien ten voordele van Bear
  Wood. De klant kan Bear Wood niet aanspreken tot enige vrijwaring voor eventuele vorderingen van derden
  tot betaling van schadevergoedingen.
  Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar in verband met schade door de klant schriftelijk en
  gedetailleerd aan Bear Wood ter kennis worden gebracht binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking ervan.
  De schadevergoeding waartoe Bear Wood eventueel gehouden zou zijn op grond van deze overeenkomst,
  is beperkt tot rechtstreekse en voorzienbare schade en hoe dan ook begrensd tot hetgeen door de klant
  aan Bear Wood verschuldigd is uit hoofde van de reeds door Bear Wood uitgevoerde verbintenissen.
  De klant kan zich niet beroepen op enig retentierecht of pandrecht ten aanzien van Bear Wood.
 2. Eigendomsoverdracht, risico en aansprakelijkheid van de klant
  Alle goederen en werken blijven eigendom van Bear Wood tot aan de integrale betaling van de facturen in
  hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de goederen of werken van Bear Wood slechts een
  onderdeel (bijzaak) uitmaken van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten
  hiervan niet aan Bear Wood zou toebehoren.
  Het risico gaat evenwel over op de klant vanaf de levering van de goederen. Zodra Bear Wood een
  (gedeelte) van een werk heeft uitgevoerd of (een gedeelte van) de goederen heeft geleverd, is de klant
  verantwoordelijk voor alle schade die aan de geplaatste/geleverde goederen wordt aangebracht.
  De klant is t.a.v. Bear Wood aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf
  aan de goederen, haar aangestelden of haar onderaannemers en hun materialen en benodigdheden, zowel
  ingevolge eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze personen voor wie hij instaat of voor deze van derden
  die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal Bear Wood integraal vrijwaren
  voor aanspraken van derden.
 3. Aanvaarding van de werken, gebreken, garantie
  De klant dient de goederen onmiddellijk na ontvangst en/of plaatsing ervan na te kijken op eventuele
  zichtbare gebreken en op conformiteit met de gedane bestelling. Zichtbare gebreken alsook niet-conforme
  leveringen dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk aan Bear Wood ter kennis gebracht te
  worden, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te omschrijven, bij gebreke waaraan ze
  onherroepelijk worden aanvaard respectievelijk als conform met de bestelling worden beschouwd. Een eventuele vordering op grond van zichtbare gebreken dient, op straffe van verval, binnen de 3 maanden
  na de levering of oplevering te worden ingesteld.
  De klant heeft, op straffe van verval, 2 maanden na de ontdekking ervan de tijd om een verborgen gebrek
  schriftelijk aan Bear Wood te melden, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te
  omschrijven, en moet deze een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken instellen binnen 1 jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld en uiterlijk binnen de 2 jaar na het ontstaan van
  de overeenkomst.
  De klant kan slechts genieten van de fabrieksgarantie op de goederen na voorlegging van een geldige
  factuur en/of garantiekaart.
  Onverminderd de andere onderdelen van dit artikel, kan Bear Wood na levering en/of plaatsing enkel nog
  worden aangesproken voor de waarborgen waartoe zij door dwingende wetsbepalingen is gehouden.
  Elk gebruik of verbruik van een levering, zelfs gedeeltelijk, houdt de aanvaarding in van de gehele partij.

 1. Betaling, netting
  De (facturen voor) goederen en/of plaatsing dienen te worden betaald op de maatschappelijke zetel van
  Bear Wood binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld.
  Indien de klant niet akkoord gaat met een factuur, dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de
  15 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te protesteren. De datum op de factuur
  wordt vermoed de datum van verzending te zijn. Betaling van de factuur zonder protest levert steeds een
  voldoende bewijs op van de geleverde werken en/of goederen en houdt een onvoorwaardelijke
  aanvaarding van de geleverde werken en/of goederen in.
  Laattijdige betalingen brengen vanaf hun vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intresten
  op gelijk aan 8 % per jaar. Tevens is de klant in geval van laattijdige betaling een forfaitaire
  schadevergoeding van 10 % op de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 250,00 EUR;
  dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf. Indien de klant een consument is,
  heeft deze recht op dezelfde schadevergoeding en intrest als voorzien in het voordeel van Bear Wood bij
  wanprestatie van deze laatste.
  Van zodra en zolang alle aan Bear Wood verschuldigde bedragen – van welke aard en op grond van welke
  oorzaak ook, zelfs al zouden deze deel uitmaken van een andere overeenkomst – niet tijdig en volledig
  (hoofdsom, intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant:
  1° heeft Bear Wood het recht om zonder voorafgaande kennisgeving, alle overige prestaties en leveringen
  t.a.v. de klant op te schorten. Bear Wood is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de
  schorsing van haar werkzaamheden;
  2° vindt van rechtswege schuldvergelijking plaats tussen vaststaande en opeisbare bedragen die partijen
  verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag. Schuldvergelijking door
  de klant is evenwel uitgesloten, tenzij de klant een consument is.
  In geen geval mag de klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen om de betalingen
  die hij aan Bear Wood verschuldigd is geheel of ten dele op te schorten.
 2. Beëindiging
  De klant die de overeenkomst eenzijdig verbreekt is bovenop de vergoeding voor eventueel reeds
  geleverde prestaties en gemaakte kosten, een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30 %
  van de prijs van de bestelling, levering en/of plaatsing of, indien er reeds gedeeltelijke leveringen zijn
  gebeurd, op het saldo ervan dat nog niet werd uitgevoerd, dit alles met een minimum van 500,00 EUR.
  Eenzelfde regeling geldt, indien de overeenkomst dient te worden ontbonden lastens de klant. Ontbinding
  vindt op kennisgeving plaats, indien een ernstige wanprestatie niet door correcte uitvoering wordt gevolgd
  binnen de 15 kalenderdagen na ingebrekestelling. Indien de klant een consument is, heeft deze bij
  ontbinding lastens Bear Wood recht op dezelfde vergoeding, onverminderd zijn verplichting de reeds
  geleverde prestaties en gemaakte kosten te voldoen.
 3. Herroepingsrecht van de consument
  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de klant die in zijn hoedanigheid van consument een
  overeenkomst afsluit zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Bear Wood en de klant.
  De klant heeft het recht, behoudens in de bij wet voorziene uitzonderingsgevallen, de overeenkomst te
  herroepen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf het afsluiten van de overeenkomst, zonder
  opgave van motief en zonder betaling van een boete. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag
  verstrijkt, wordt deze verlengd tot de daaropvolgende werkdag.
  De klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door Bear Wood schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn
  beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant dient deze verklaring toe te sturen naar de
  exploitatiezetel van Bear Wood en kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat door Bear Wood samen met deze algemene voorwaarden aan de klant werd overgemaakt. Gebruik
  van dit model is niet verplicht.
  Het teruggaverecht is niet langer van toepassing na enige vorm van beschadiging van de bestelde
  goederen.
  De klant draagt de kosten van het terugzenden van de goederen in geval van herroeping, ook de initiële kosten van verzending blijven ten laste van de klant.
  Indien de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering van de werken te beginnen tijdens de
  herroepingstermijn, draagt de klant de kosten voor de werken die tijdens de herroepingstermijn zijn
  uitgevoerd.


 1. Bewijs
  a) ‘Schriftelijk’ in de zin van huidige voorwaarden stemt overeen met de definitie voorzien in artikel 8.1, 1°
  BW.
  b) Het niet-reageren binnen de 5 kalenderdagen op een door Bear Wood verstuurd geschrift dan wel op
  andere communicatie, wordt geacht een omstandig stilzwijgen uit te maken, wat de definitieve aanvaarding
  van de klant met betrekking tot de inhoud van dit bericht tot gevolg heeft.
 2. Persoonsgegevens
  Bear Wood verwerkt de persoonsgegevens van de klant. Voor meer informatie omtrent de verwerking van
  deze gegevens verwijst Bear Wood naar haar privacy-policy, die te vinden is op haar website.
 3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  De overeenkomst tussen de klant en Bear Wood wordt beheerst door het Belgische recht.
  De verbintenissen in deze overeenkomst worden geacht te zijn ontstaan op de maatschappelijke zetel van
  Bear Wood.
  Elk geschil tussen de klant en Bear Wood behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van
  de plaats van de maatschappelijke zetel van Bear Wood.

5
Bijlage: herroepingsformulier
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: BEAR WOOD BVBA
Grote Kouterbaan 3
9255 BUGGENHOUT
[email protected]

Ik / Wij () deel / delen () u hierbij mede dat ik / wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst () herroep / herroepen (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Besteld op ()/Ontvangen op (): …………………………………………………………………………………………………………..

Naam/Namen consument(en): ……………………………………………………………………………………………………………..

Adres consument(en):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bedrijfsinformatie

Bear Wood Webshop

BTW BE0700.651.883

Grote kouterbaan 3

9255 Buggenhout

België

[email protected]

0497/93.94.75

052/52.30.59 (problemen met vaste lijn momenteel – Proximus…)

Let op, er is toonzaal noch winkel op deze locatie.